Smluvní podmínky

Provozní řád Fitness centra MTV FITNESS – obchodní podmínky

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem fitness centra MTV FITNESS s. r. o. (dále jen „fitness centrum“ nebo „centrum“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků fitness centra.

Provozovatel: MTV FITNESS s. r. o., Vršovická 9, Praha 10 IČO: 24656950, DIČ: CZ24656950

Adresa provozovny:

MTV FITNESS PRAHA 9 – KYJE, Za Černým mostem 1425
Provozní doba MTV FITNESS PRAHA 9 – KYJE:
Pondělí: 6:00 hod.– 22:00 hod.
Úterý: 6:00 hod.– 22:00 hod.
Středa: 6:00 hod.– 22:00 hod.
Čtvrtek: 6:00 hod.– 22:00 hod.
Pátek: 6:00 hod.– 22:00 hod.
Sobota: 9:00 hod. – 21:00 hod.
Neděle: 9:00 hod.– 21:00 hod.
Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Aktuální znění Provozního řádu je zveřejněno na internetových stránkách fitness centra a k nahlédnutí na vyžádání na recepci fitness centra. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Fitness centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.

Návštěvníci fitness centra MTV FITNESS jsou povinni dodržovat následující vnitřní řád:
 Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor fitness centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení, nebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách fitness centra www.mtvfitness.cz
 Při příchodu je návštěvník povinen vyzout se z venkovní obuvi a odložit ji do botníků umístěných v šatně.
 Pro vstup na cvičební lekce může návštěvník využít on-line rezervační systém na internetových stránkách fitness centra www.mtvfitness.cz. Pro účely rezervace cvičební lekce je návštěvník povinen se zaregistrovat osobně na recepci nebo v on-line rezervačním systému. Podmínkou provedení registrace je předání osobních údajů požadovaných Provozovatelem za podmínek stanovených tímto Provozním řádem. Každý návštěvník je oprávněn mít pouze jednu aktivní registraci. V případě, že se návštěvník bez souhlasu Provozovatele registruje opětovně, nebo při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje, nebo údaje jiné osoby, je Provozovatel oprávněn všechny jím provedené registrace zrušit a zamezit mu v přístupu do Fitness centra na dobu neurčitou.
 Provedenou rezervaci lze zrušit do 10.00 hod. v den, kdy má proběhnout večerní lekce, na kterou se návštěvník zarezervoval, v případě ranní lekce 24 hodin předem.
 Při první neomluvené absenci je návštěvník povinen při příští návštěvě uhradit částku odpovídající jedné cvičební lekci (hodině Squashe podle pásma objednání) jako storno poplatek, případně mu bude lekce odepsána z permanentky. Při více neomluvených absencí je návštěvník povinen při další návštěvě uhradit veškeré neomluvené lekce.
 Vstup do centra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení a ostatních osobních věcí slouží výhradně šatna.
 V celém prostoru centra platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin, požívání alkoholických nápojů, kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek jsou z užívání služeb centra vyloučeny.
 Návštěvníci nesmí vstupovat do technického zázemí centra bez vědomí obsluhy recepce.
 Návštěvníci užívají prostory centra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů a nařízení obsluhy recepce a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách centra.
 Registrací v on-line rezervačním systému fitness centra uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu trvání registrace. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Fitness centra využívajících on-line rezervační systém. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytnou podmínkou registrace návštěvníka v rezervačním systému. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky, přičemž přístup k nim má personál Fitness centra, pověřený obsluhou rezervačního systému a recepce Fitness centra. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce fitness centra.
 Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v on-line rezervačním systému Fitness centra uděluje návštěvník Poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb centra elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.
Pravidla chování ve fitness centru:
 Návštěvník přítomný ve fitness centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.
 Při využívání služeb centra jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.
 Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník. V případě potřeby si jej může zapůjčit na recepci fitness centra.
 Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.  Návštěvníci užívají veškeré zařízení centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení centra nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce a případným dalším návštěvníkům, kteří by v daném okamžiku jevili zájem stroj či zařízení použít. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.
 Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha centra. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.
 Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům centra. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení centra není dovoleno.
 Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru centra, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách centra. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.
 Děti mladší /15/ let se smí pohybovat v prostorách Fitness centra pouze ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. Dětem od 15 let do 18 let je vstup do fitness centra povolen pouze se souhlasem rodičů. V obou případech rodiče výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stoje zpět do původní polohy. Po ukončení cvičení na cardio strojích je každý návštěvník povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekcí s virucidním účinkem. Desinfekční přípravky jsou k dispozici přímo v cardio zóně nebo na vyžádání u pracovníka recepce.
 Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a klíč odevzdat na recepci. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.
 Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor centra.
 Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát denně na vlhko, úklid s použitím virucidních desinfekčních prostředků se provádí nejméně jednou týdně. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby, jedenkrát denně s použitím desinfekčních prostředků. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně 1 x denně s následnou očistou a desinfekcí. V případě instalace vzduchotechnického zařízení je zajištěna kontrola účinnosti zařízení včetně výměny filtrů alespoň 1x do roka. Malování provozovny se provádí při znečištění stěn ihned, jinak minimálně 1 x za 2 roky. Hygienické zařízení se maluje alespoň 1 x do roka.
 V prostoru Fit centra je umístěna recepce, ve které jsou podávány výhradně balené nápoje nebo balené potravinové doplňky /např. Fitness tyčinky/ s výjimkou podávání kávy zhotovované v profesionálním kávovaru. Recepce je vybavena dřezem.
 Fitness centrum je vybaveno plně vybavenou lékárničkou umístěnou na recepci centra.
Pravidla pro permanentky, členství, kredit:
1. Permanentky – JSOU PŘENOSNÉ NA JINOU OSOBU – do posilovny – jejich platnost je 2 měsíce ode dne zakoupení. – do cvičebního sálu, do solária 50 min. – platnost je 6 měsíců ode dne zakoupení. – do solária 100 min., 150 min., 200 min. – platnost 1 rok ode dne zakoupení. RUŠENÍ OBJEDNANÉ LEKCE SKUPINOVÉHO CVIČENÍ Při objednání na skupinové lekce může klient svoji rezervaci zrušit do 10 hodiny ranní u odpolední lekce v den konání lekce (u ranní lekce 24 hodin předem). V případě, že klient svoji rezervaci nezruší (neodhlásí na recepci, přes tel. přímo na pobočku, kam chce jít cvičit a nebo nezruší svoji rezervaci přes rezervační systém mtvfitness) lekce automaticky propadá bez nároku. Permanentky se NEVZTAHUJÍ NA KONKRÉTNÍ LEKCI, ANI KONKRÉTNÍHO INSTRUKTORA. Lekce se uskuteční v případě alespoň 3 přihlášených klientů, jinak se lekce zruší. MTV Fitness má právo měnit rozvrh lekcí.

2. Členství do posilovny – NENÍ PŘENOSNÉ NA JINOU OSOBU – členstvím se rozumí, že nejste omezen počtem vstupů a tudíž můžete využívat posilovny v neomezeném množství. – Roční členství VIP (včetně skupinových lekcí) – jedná se o členství, na které můžete využívat posilovny i skupinové lekce. Na lekce je nutné se objednat přes rezervační systém. Klient má právo využívat cvičební sál, ale musí respektovat pravidla rezervací. V případě, že bude více než 2x blokovat lekci a nedorazí na ni bez řádného zrušení, bude po něm MTV Fitness požadovat peníze za nerealizované rezervace z důvodu blokace místa.

3. Vložení peněz do depozitu – Vložením peněz do depozitu můžete platit: cvičení, permanentky, solária, skupinové lekce, občerstvení v MTV Fitness. Peníze se z depozitu nevracejí! Platnost je 6 měsíců. Platnost je jasně definovaná! Prodlužujeme pouze v případě dlouhodobé nemoci a to vždy na základě lékařského potvrzení o dobu nemoci a kontaktování na začátku nemoci! Nebereme ohled na požadované prodloužení po uplynutí platnosti.

4. Platný ceník naleznete na internetových stránkách www.mtvfitness.cz a nebo je k nahlédnutí na recepci.